V sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2015r. (wtorek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołowa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015- 2028.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2015.
 10. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2015-2022.
 11. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.