Informacja o programie mikrograntów

Plakat promocyjny

Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami – Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem Europa i My wybrana została na Operatora mikrodotacji dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W okresie do grudnia 2016 r. planowane jest przyznanie ok. 400 mikrodotacji w wysokości do 5 tysięcy złotych każda. Łączna pula środków, które mają zostać przeznaczone na granty, wynosi ponad 1,5 miliona złotych. W tegorocznej edycji konkursu rozdysponowane zostanie 800 tysięcy złotych na dofinansowanie blisko 200 projektów.

W ramach konkursu FIO „Mazowsze lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności lub jak w przypadku grup samopomocowych
    członków danej grupy lub będą służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Program FIO „Mazowsze Lokalnie” wspiera dwa typy działań: 1) inicjatywy oddolne oraz 2) rozwój młodych organizacji pozarządowych.

  1. W ramach inicjatywy oddolnej mogą być realizowane projekty w dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Inicjatywy oddolne mogą być podejmowana przez młode organizacje, grupy nieformalne, grupy samopomocowe, ruchy społeczne czy społeczności, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych lub realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców.
  2. Z kolei, w ramach rozwoju organizacji mogą być realizowane projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji, działających na rzecz środowiska lokalnego. Ta część Programu skierowana jest wyłącznie do młodych fundacji i stowarzyszeń. Przykładem takiego działania może być np.: zakup sprzętu biurowego, zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, zakupu oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania księgowego, adaptacja lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu i pod warunkiem uzyskania zgody właściciela), podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, tj. udział w szkoleniach czy korzystanie z doradztwa, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, itp.

Zaplanowane także działania animacyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych, pozwolą na uzyskanie zdolności do: lepszego funkcjonowania w społeczności lokalnej, aplikowania o środki i realizacji własnych projektów, rozwoju instytucjonalnego inicjatyw obywatelskich.

W konkursie mogą wziąć udział:
a) organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia, oddziały Caritas zarejestrowane w KRS lub kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego), które zostały wpisane do rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.
b) grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, tj. min. trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej w partnerstwie z organizacją pozarządową lub samodzielnie)
c) grupy samopomocowe, czyli dobrowolne zespoły osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej może otrzymać wsparcie na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które:
a) mają siedzibę w województwie mazowieckim,
b) planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków na konkurs 'inicjatywy oddolne’ rozpoczyna się 16 marca 2015 roku.
Nabór wniosków na konkurs 'rozwój organizacji’ rozpoczyna się 13 kwietnia 2015 roku.

Zachęcamy do włączenia się w realizację programu FIO-Mazowsze Lokalnie.

Szczegółowe informacje dot. Programu:
• www.mazowszelokalnie.pl
• www.facebook.com/mazowszelokalnie
• infolinia 0-801 055 100 (lub z telefonów komórkowych 22 450 98 73)
• kontakt@mazowszelokalnie.pl