Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłaszam

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Sokołowie Podlaskim. Konsultacjom będą podlegać projekty następujących uchwał:

1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Sokołów Podlaski oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Konsultacje z mieszkańcami Miasta oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), których strefa zadań publicznych obejmuje zadania z zakresu ekologii.

Konsultacje prowadzone będą w formie spotkania z mieszkańcami Miasta oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski w celu zapoznania się z opinią w sprawie w/w projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.

Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych do projektów uchwał w trakcie konsultacji, zostaną one przekazane przez Burmistrza Miasta pod obrady Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.