Projekt „Moja Przyszłość”

Od września 2014r. do czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim odbywają się zajęcia pozalekcyjne z podziałem na bloki tematyczne (zajęcia z nauki języka obcego; zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych; zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym) w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””. 

Projekt obejmuje także zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) oraz artykułów biurowych potrzebnych do prowadzania zajęć. W ramach projektu odbędą się również całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.

Projekt „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno – wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.