„Sokołów eco Podlaski”

12 marca 2014 roku Miasto Sokołów Podlaski podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Sokołów eco Podlaski” – współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Projekt polega na uruchomieniu punktu selektywnego gromadzenia odpadów zlokalizowanego na ulicy Fabrycznej. Działaniem komplementarnym do uruchomienia punktu, wchodzącym w ramy projektu, jest wyposażenie niespełna 3000 gospodarstw domowych w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności 120l i 240l.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 730 000,00 PLN, zaś dofinansowanie jest na poziomie 85%.