Nagłówki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski

23 października 2014 roku Miasto Sokołów Podlaski podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Opracowanie powyższego dokumentu będzie stanowiło wsparcie w działaniach Miasta Sokołów Podlaski na rzecz realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, zakładającego:

1. redukcję emisji gazów cieplarnianych;

2. zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

3. redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

W ramach projektu, poza opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stworzona zostanie m.in. baza danych, przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, odbędą się szkolenia dla pracowników Urzędu.

Szacunkowy koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynosi 123 000,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest na poziomie 85%.