XXXV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 listopada 2014r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku szkolnym 2013/2014.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2014.
 9. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta.
 10. Projekt uchwały w spr. zmian w Uchwale Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.
 11. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Projekt uchwały w spr. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Sokołów Podlaski a Gminami Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń w sprawie powierzenia Miastu Sokołów Podlaski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
 14. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Statucie Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim.
 15. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.
 16. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 18. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla Miasta Sokołów Podlaski.
 19. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 21. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 22. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie Sesji.