Dofinansowanie na realizację inwestycji

Plakat informacyjny

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014 przeznaczona jest kwota 6 000 000 EUR. Podmioty, które moga ubiegać się o dofinansowanie, to mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu. Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysłać za pośrednictwem systemu MEWA od 30 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 września 2014 r. do Punktu Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Ostateczny termin wysłania elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie upływa z dniem 31 sierpnia 2014 r., natomiast dostarczenie wersji papierowej z dniem 5 września 2014 r. o godz. 16.00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czwarty kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą publikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru do wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 0801 101 101; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu