XXXII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2014r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołowa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2013r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego:1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2014.
 9. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w roku 2014.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej   w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Sokołowa Podlaskiego.
 12. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim..
 13. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sokołów Podlaski na lata 2014-2017”.
 14. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 16. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2013.
 18. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej.
 20. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie Sesji.