Projekt Budowa WKF w PUiK

Podpisanie umowy

W dniu 14 lutego 2014 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartość projektu opiewa na kwotę 6.814.648,88 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ stanowi wartość 3.793.964,45 zł.
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2008 r. jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pierwsze prace budowlane w ramach projektu ruszyły w 2009 r. i zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończone zostaną w maju 2015 r.
W ramach projektu zostanie zmodernizowana gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim oraz wybudowane zostanie 1, 451 km sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Repkowskiej i Górskiego.
Zakres rzeczowy projektu:
Zadanie 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Górskiego i Repkowskiej
Zadanie 2.
Budowa nowej wydzielonej zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych (WKF) wraz z klatką schodową i pomieszczeniem łapacz piany.
Zadanie 3.
Przebudowa istniejącej maszynowni WKF wraz z remontem istniejącej pompowni osadu surowego.
Zadanie 4.

Budowa zewnętrznych rurociągów technologicznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wodociągowej, odcinek gazociągu, drenaż odwadniający i kable energetyczne niezbędne do funkcjonowania projektowanej komory fermentacji.