XXIX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2014r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2014.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Uchwale Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Projekt uchwały RM w spr. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2014.
 13. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej.
 15. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.