Rozpoczął się nabór dzieci do miejskich przedszkoli

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dzieci do publicznych przedszkoli przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola.
Dzieci przyjęte do danego publicznego przedszkola w poprzednim okresie i już uczęszczające do przedszkola są przyjmowane na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, składanej przez ich rodziców.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 do miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski trwa od 11 lutego do 15 kwietnia 2014 r. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z odpowiednimi dokumentami, składać można od 11 lutego do 21 marca 2014 r. w sekretariacie danego przedszkola.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, w tym szczegółowych kryteriów przyjęć branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, można uzyskać w sekretariacie danego przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola. Tam też można pobrać formularze wniosków o przyjęcie dziecka oraz uzyskać informację o dokumentach, które ewentualnie należy dołączyć do wniosku.