Przetarg na sprzedaż lokalu przy Cmentarnej 2

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 8 o pow. 25,60 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Cmentarnej 2 w Sokołowie Podlaskim wraz z udziałem 2393/223042 w działce Nr ewid. 369/11 o pow. 1468 m2.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr SI1P/00028668/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Węgrowie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Sokołowie Podlaskim. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000 zł brutto.
Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2014r. o godz.11.15 pokój Nr 134 /mała sala konferencyjna/ w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21.
Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 11 000 zł na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 4 marca 2014r. /data wpływu pieniędzy na konto/, co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do wpłacenia przed zawarciem umowy notarialnej ceny sprzedaży nieruchomości oraz do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
Regulamin przetargu znajduje się w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21 pokój 37 parter, tel. 25 781 75 26. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Miasta.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.