XXVII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 08.01.2014r., zwołuję na dzień 14 stycznia 2014r. (wtorek) na godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nadzwyczajną XXVII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Pomoc miasta w zakresie dożywiania”.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  5. Zamknięcie sesji.