Walne Zebranie Członków LOT WGL

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24.01.2014 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21  odbędzie się Walne Zebranie Członków LOT WGL.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia

3. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności LOT WGL w 2013 r.

5. Roczne sprawozdanie finansowe z działalności LOT WGL w 2013 r.- przyjęcie stosownej uchwały

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

8. Ustalenie programu działań na rok 2014 – podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia planu finansowego i merytorycznego na rok 2014

9. Przyjęcie projektów regulaminów: Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulamin Walnego Zebrania, Regulaminu Zarządu,

10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu LOT WGL do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu LOT WGL do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Zgodnie z § 20 Statutu LOT WGL Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli  liczba objętych członków wynosi: w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Drugi termin posiedzenia ustala się na 24.01.2014 r. godz. 11:30.

Projekty dokumentów będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski:

Sprawozdanie merytoryczne LOT WGL za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe LOT WGL za 2013 r.

Projekt planu finansowego LOT WGL na 2014 r.

Projekt planu pracy LOT WGL na 2014 r.

Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej LOT WGL

Projekt Regulaminu Walnego Zebrania LOT WGL

Projekt Regulaminu Zarządu LOT WGL