XXV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 grudnia 2013r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania, interpelacje radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku szkolnym 2012/2013.

7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2013.

8. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta.

9. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz warunków stosowania taryf.

10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok”.

11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

12. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.

13. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.

14. Informacja Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli.

15. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie Sesji.