XXIV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2013r.
 6. Zapytania, interpelacje radnych.
 7. Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 9. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2013.
 12. Projekt uchwały RM w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2013-2015.
 14. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 15. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2014.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na likwidację Związku Komunalnego Sokołów Podlaski.
 18. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
 19. Projekt uchwały RM w spr. nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 20. Projekt uchwały RM w spr. nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 21. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 22. Informacja Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 24. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 25. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej.
 26. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie Sesji.