Nagłówki

„Sokołów e-Podlaski”

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Sokołów Podlaski uzyskało rekomendację do otrzymania dofinansowania projektu pn. „Sokołów e-Podlaski” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, a w dniu 1 października 2013 została podpisana umowa o dofinansowanie.

W ramach przedmiotowego projektu zapewniony zostanie dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dla odbiorców ostatecznych zostaną również zorganizowane szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.
Grupę docelową projektu stanowią: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, osoby z grupy 50+, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, miejskie jednostki.
Dzięki realizacji projektu 84 gospodarstwa domowe uzyskają dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny zostanie przekazany beneficjentom w formie użyczenia.
Wartość projektu wynosi 784 985,00 PLN – dofinansowanie 100%.