Projekt „Aktywna Indywidualizacja procesu nauczania…”

Miasto Sokołów Podlaski informuje, że od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje projekt systemowy nr POKL.09.01.02-14-192/13 pn. „Aktywna Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów w Sokołowie Podlaskim”.

Projektu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-192/13-00 z dnia 23 lipca 2013 r.

Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. gen Stanisława Brzóski.

Projektem objętych zostanie 660 dzieci, w tym 323 dziewcząt i 337 chłopców.

Realizacja dodatkowych zajęć pozwoli na wyeliminowanie bądź złagodzenie trudności, jakie napotykają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które stanowią barierę w osiąganiu sukcesów szkolnych. Natomiast dzieci szczególnie uzdolnione będą miały szansę na rozwijanie swoich zdolności, osiągnięcie wyższych wyników w szkole na sprawdzianach i konkursach.

Projekt ma na celu zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu zakupione zostaną również  m. in. pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych.

Poszczególne zajęcia realizowane w ramach projektu:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne;

5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych;

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych.

Wartość projektu: 217 002,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim, ul. Polna 8:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, liczba godzin: 90 – 3 grupy x 30 godzin, liczba uczniów/ uczennic: 15,

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, liczba godzin: 120 –  4 grupy x 30 godzin, liczba uczniów/uczennic: 32,

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, liczba godzin: 120 – 4 grupy x 30 godzin, liczba uczniów/uczennic: 16,

4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, liczba godzin: 30 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 10,

5. Gimnastyka korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, liczba godzin: 120 –  4 grupy x 30 godzin, liczba uczniów/uczennic: 40,

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – Mały przyrodnik, liczba godzin: 60 – 2 grupy x 30 godzin, liczba uczniów/uczennic: 16,

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – Język angielski , liczba godzin: 120 –  4 grupy x 30 godzin, liczba uczniów/ uczennic: 16,

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – Zajęcia teatralne, liczba godzin: 30 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 8,

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – Koło taneczne, liczba godzin: 30 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 8,

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – Kolorowy świat – koło plastyczne, liczba godzin: 30 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 8,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim, ul. Węgrowska 22:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, liczba godzin: 280 – 8 grup x 35 godzin, liczba uczniów/ uczennic: 40,

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, liczba godzin: 105 – 3 grupy x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic: 21,

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, liczba godzin: 140 – 4 grupy x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic: 8,

4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, liczba godzin: 35 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 10,

5. Gimnastyka korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, liczba godzin: 280 – 8 grup x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic : 64,

6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, liczba godzin: 175 – 5 grup x 35godzin, liczba uczniów/uczennic: 5,

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – koło matematyczne, liczba godzin: 35 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 10,

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczne, liczba godzin: 35 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 10,

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – plastyczne, liczba godzin: 35 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 10,

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – sportowe, liczba godzin: 70 – 2 grupy, liczba uczniów/ uczennic: 30

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen Stanisława Brzóski, ul. Kupientyńska 15:

1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, liczba godzin: 210 – 6 grup x 35 godzin, liczba uczniów/ uczennic: 44,

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, liczba godzin: 175 – 5 grup x 35 godzi, liczba uczniów/uczennic: 40,

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, liczba godzin: 280 – 8 grup x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic: 32

4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, liczba godzin:70 -2 grupy x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic: 16,

5. Gimnastyka korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, liczba godzin: 280 – 8 grup x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic: 57,

6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia integracji sensorycznej, liczba godzin: 280 – 8 grup x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic: 8,

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – koło matematyczne, liczba godzin: 70 – 2 grupy x 35 godzin, liczba uczniów/uczennic: 24,

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – koło przyrodnicze, liczba godzin: 35 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 10,

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczne, liczba godzin: 35 – 1 grupa, liczba uczniów/uczennic: 12,

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – plastyczne, liczba godzin: 35 – 1 grupa, liczba uczniów/ uczennic: 10,

11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – teatralne, liczba godzin: 70 – 2 grupy, liczba uczniów/ uczennic: 30.

Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3