Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

24 czerwca 2013 r. Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego Zarządzeniem Nr 89/2013 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej”, wraz z kwotami udzielonej dotacji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.