XXI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 maja 2013 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołowa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2012 r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego:1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2013.
 9. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2013.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Sokołowa Podlaskiego.
 14. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.
 15. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski”.
 16. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.
 17. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej