Nagłówki

Ułatwienia w zameldowaniu

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje o ułatwieniach w dokonywaniu czynności meldunkowych w związku ze zmianami w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DZ.U. z 2006 r. nr 139 poz.993 z póżn. zm.), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

Osoba chcąca dokonać zameldowania na terenie Miasta Sokołów Podlaski a posiadająca pobyt w innej miejscowości, może dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu równocześnie z dokonywaniem zameldowania na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475) „dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące, albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba wypełnia i podpisuje formularz Zgłoszenie pobytu stałego albo Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące… wskazując adres lub adresy, z których ma zostać wymeldowana”.