Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Szczegółowy zakres zadań, będących przedmiotem postępowania konkursowego określa treść ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
Burmistrz Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych w przedmiotowym zakresie.
Termin składania ofert upływa z dniem 19 czerwca 2013 r.