Szczegóły Programu „Sokołowska Rodzina 3+”

Program „Sokołowska Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących miasto Sokołów Podlaski, składających się z rodziców (bądź jednego rodzica), mających na utrzymania troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia (24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się bądź studiuje). Program adresowany jest również do rodzin zastępczych, niezależnie od ilości wychowywanych dzieci.

Głównymi celami programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych i zastępczych, poprawa warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży z omawianych rodzin. Wymienione cele realizowane będą poprzez zwiększenie dostępności do działań o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, a oferowanych przez miejskie jednostki i instytucje. Również wprowadzony zostanie system zniżek, udzielanych beneficjentom programu przez instytucje i jednostki publiczne, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umów o współpracy. Osoby uprawnione do korzystania ze zniżek otrzymają kartę, którą nieletni posiadać będą do osiągnięcia pełnoletniości, a pełnoletni – na okres 2 lat. Kartę otrzymają wszyscy członkowie rodziny uczestniczącej w programie, na podstawie wniosku. We wniosku trzeba będzie umieścić dane każdej osoby z rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki dziecka powyżej 18 roku życia (jeśli takie jest w rodzinie), w przypadku rodziny zastępczej postanowienie sądu o sprawowaniu opieki.

Miejsca, w których honorowane będą karty, oznaczone zostaną logo programu przy kasach, w witrynach czy materiałach promocyjnych. Dodatkowo lista partnerów programu dostępna będzie na stronach Urzędu Miasta Sokołów Podlaski wraz z oferowanymi rabatami na produkty bądź usługi. Program „Sokołowska Rodzina 3+” rozpocznie się we wrześniu, jednak wnioski przyjmowane będą już od końca maja/ początku czerwca.