XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 8.03.2013r., zwołuję na dzień 18 marca 2013r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Nadzwyczajną XX Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2013.
  4. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
  5. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów prowadzonych na ternie Miasta Sokołowa Podlaskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
  6. Projekt uchwały RM w spr. odpowiedzi na skargę.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej