Osiągnięte w roku 2012 poziomy odzysku i ograniczenia składowania odpadów dla Miasta Sokołów Podlaski

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, działając na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, ppkt. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o osiągniętych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim – 42,62 %
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Węgrowie – 3,78 %
Zakład Zagospodarowania Odpadów SELECT – 3,92 %
Zakład Usług Komunalnych BŁYSK Sp. z o. o. – 0,046 %
Miasto Sokołów Podlaski – 50,30 %
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim – 27,09 %
Zakład Zagospodarowania Odpadów SELECT – 44,1 %
Miasto Sokołów Podlaski – 23,40 %
Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sokołów Podlaski.
Osiągnięte poziomy dla terenu całego Miasta obliczono według wzorów zamieszczonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska wydanych na podstawie art. 3b, ust. 2 i 3c, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).