Będzie sokołowski rocznik historyczny

Spotkanie zespołu redakcyjnego

20 marca w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej „Rocznika Historycznego Sokołowa Podlaskiego i Powiatu Sokołowskiego”. 

Inicjatorami powołania do życia „RH” są członkowie Zespołu Redakcyjnego: Maria Koc, Jerzy Maksjan – przewodniczący Zespołu i Jacek Odziemczyk. Spotkanie otworzył Bogusław Krakula, burmistrz Sokołowa Podlaskiego, który powitał zebranych, wyraził swoje zadowolenie z inicjatywy i wręczył zebranym powołania do Zespołu i Rady Programowej. Zaproszenie do pracy w Radzie przyjęli: J.E. Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, prof. Ryszard Mazurowski, dr Grzegorz Ryżewski, dr Grzegorz Welik, dr Edward Kopówka, ks. dr Zenon Czumaj, mecenas Bogusław Niemirka, mgr Roman Postek.
W dalszej części spotkania Jerzy Maksjan jako przewodniczący Zespołu Redakcyjnego przedstawił członków obu gremiów, w sposób szczególny podkreślając dorobek naukowy Rady Programowej. Maria Koc omówiła ideę inicjatywy, która powstała przed kilkoma laty, a bezpośrednim bodźcem do jej realizacji była organizacja sesji naukowej, poświęconej 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i potrzeba opublikowania i upowszechnienia referatów, wygłoszonych w czasie sesji. Maria Koc wspomniała, że celem wydawnictwa będzie dokumentowanie przeszłości Sokołowa Podlaskiego, inicjowanie badań historycznych na ten temat, ich publikacja i popularyzacja. Ważne, że artykuły naukowe, referaty historyczne, które powstają z różnych okazji,  będą mogły być wydane w zwartym i ogólnie dostępnym wydawnictwie.
Jacek Odziemczyk podkreślił, że jako historyk pracujący w Sokołowie Podlaskim od lat widzi potrzebę powołania zwartego wydawnictwa naukowego, które będzie zawierało materiały na temat historii miasta i powiatu. Lokalna historia wymaga szczególnego zainteresowania lokalnego środowiska, bo wszyscy mamy świadomość, że naukowcy z dużych ośrodków koncentrują się na badaniach i opracowaniach o szerszym zasięgu. Należy też podkreślić, że „RH” z założenia ma mieć utylitarny charakter, ma być ogólnie dostępnym źródłem wiedzy historycznej dla uczniów szkół, mieszkańców miasta i powiatu oraz zainteresowanych historią pasjonatów.
Jacek Odziemczyk przedstawił również zebranym proponowaną treść I numeru „RH”, na którą złożą się m.in. referaty wygłoszone przez historyków w czasie sesji naukowej w dniu 22 stycznia 2013 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury.
Po wystąpieniach Zespołu Redakcyjnego głos zabrali członkowie Rady Programowej. Dr Grzegorz Welik podkreślił konieczność stabilnego finansowania przedsięwzięcia. Podał przykład innych tego typu periodyków, które są wydawane przez organizacje pozarządowe, a finansowane przez samorządy w drodze konkursu. Kolejne numery mogą być tematyczne lub zawierać artykuły o zróżnicowanej tematyce.
Dr Grzegorz Ryżewski zaproponował, aby każdy numer Rocznika był podzielony na trzy części: 1. Artykuły, 2. Źródła i materiały, dokumentację archiwalną, 3. Wydarzenia, recenzje, polemiki. Trzecia część powinna zawierać sprawozdania z najciekawszych imprez w danym roku: wystaw, konferencji, wykładów itp. oraz ewentualne recenzje i polemiki. Dzięki takiej zawartości wydawnictwo ma szansę stać się periodykiem naukowym.
Mecenas Bogusław Niemirka, przywołując swoją współpracę z Polską Akademią Nauk wskazał na konieczność włączania do pracy przy „RH” historyków z różnych instytucji i organizacji naukowych oraz lokalnych badaczy i znawców tematu. Zwrócił również uwagę na potrzebę zawarcia precyzyjnych zapisów w umowach z autorami artykułów, odnośnie praw autorskich.
Dr Edward Kopówka wskazał na potrzebę różnorodności tematów w wydawnictwie, z uwzględnieniem wielokulturowości Ziemi Sokołowskiej. Zaproponował również umieszczenie w I numerze „RH” recenzji książki pt. „Żydzi na Podlasiu” pod red. Zofii Chyra-Rolicz, Renaty Tarasiuk i Edwarda Kopówki.
Pozostali uczestnicy spotkania podkreślili potrzebę powołania „RH” jako inicjatywy rozbudzającej zainteresowanie historią lokalną i regionalną wśród mieszkańców miasta i powiatu. Podkreślili także konieczność utrzymania wysokiego poziomu wydawnictwa. Zgodzili się też, że w I numerze powinno się znaleźć zdjęcie członków Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej wraz z krótką charakterystyką jej uczestników. Wszyscy zebrani zadeklarowali daleko idącą pomoc przy redagowaniu „RH”.
W dalszej części spotkania Maria Koc zaprezentowała zebranym projekt okładki „RH” autorstwa Mirosława Zdrodowskiego. Projekt został przyjęty. Dyrektor SOK przedstawiła również archiwalne fotografie ze zbiorów Sokołowskiego Ośrodka Kultury, które mogą posłużyć jako materiał ikonograficzny do I numeru periodyku, poświęconego Powstaniu Styczniowemu.
W pierwszym numerze „RH”, który ukarze się w maju 2013 r. znajdą się następujące artykuły:
  1. „Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego” – mgr Jacek Odziemczyk;
  2. „Władysław Rawicz z Grochowa – tragiczny Bohater Powstania Styczniowego” – dr Grzegorz Welik;
  3. „Powstańcy styczniowi regionu sokołowskiego w świetle spisów represjonowanych” – mecenas Bogusław Niemirka;
  4. „Trzy powstania. Tradycje powstańcze na pograniczu Mazowsza i Podlasia” – dr Mirosław Roguski’
  5. „Powstanie Styczniowe w Sokołowie Podlaskim i okolicach w historiografii” – dr Rafał Dmowski;
  6. „Miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Styczniowym na terenie Powiatu Sokołowskiego” – mgr Jacek Odziemczyk;
  7. „Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o „uziemionych” politrukach i dzielnych kowalach” – mecenas Grzegorz Wąsowski.
Zebrani odnieśli się również do tematyki II numeru „RH”, która ich zdaniem powinna nawiązywać do 590 rocznicy nadania praw miejskich Sokołowowi Podlaskiemu.