XIX Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2013r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2013.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. pomocy rzeczowej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
 11. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów prowadzonych na ternie Miasta Sokołowa Podlaskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 14. Projekt uchwały w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski.
 16. Projekt uchwały RM w spr. podziału Miasta Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 17. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 18. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 20. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej.
 21. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie Sesji.