XVIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Projekt uchwały zmian w budżecie miasta w roku 2012r.
 12. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 13. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2013.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 14. Projekt uchwały w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok”.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.