Witajcie w przedszkolnej bajce!

Miejskie Przedszkole Nr 2 i Miejskie Przedszkole Nr 4 w Sokołowie Podlaskim realizują projekt „Witajcie w przedszkolnej bajce!”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

• Termin realizacji projektu – od 01.09.2012 r. do 31.01.2014 r.
• Beneficjent – Miasto Sokołów Podlaski
• Miejsce realizacji projektu – Miejskie Przedszkole Nr 2 (MP2) i Miejskie Przedszkole Nr 4 (MP4) w Sokołowie Podlaskim

Cel główny projektu
Zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Sokołowie Podlaskim o 30% wśród dzieci w wieku 3-4 lata, wsparcie 35 dziewczynek i 50 chłopców z MP4 oraz 64 dziewczynki i 86 chłopców z MP2 w zakresie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w okresie trwania projektu.

Cele szczegółowe
1. Wsparcie 30% 3-4latków dotychczas nie uczestniczących w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej.
2. Wsparcie 49 dziewczynek i 51 chłopców z MP2 oraz MP4 w zakresie dodatkowych zajęć rozwijających intelekt i poszerzających wiedzę na temat otaczającego świata.
3. Wsparcie 99 dziewczynek i 136 chłopców z MP2 oraz MP4 w zakresie dostępu do zajęć muzyczno – tanecznych.
4. Wsparcie 99 dziewczynek i 136 chłopców z MP2 oraz MP4 w zakresie dostępu do zajęć twórczych „Spotkania ze sztuką”.
5. Wsparcie opieką specjalistyczną logopedy oraz pedagoga dziewczynek i chłopców w MP2 oraz MP4.

Zadania
1. Zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Sokołowie Podlaskim o 30% wśród dzieci dotychczas nie uczestniczących.
2. Przygotowanie i organizacja zajęć programu rozwijającego zdolności intelektualne dzieci:
• Zajęcia rozwijające intelekt – oparte na doświadczeniach, wprowadzających w innowacyjny sposób dzieci w świat słowa pisanego, czytanego i nauki przez eksperyment – program „ Mały odkrywca w przedszkolu”;
• Spotkanie z autorem książki;
• Wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie.
3. Przygotowanie i organizacja zajęć muzyczno – tanecznych:
• Zajęcia rytmiczne;
• Zajęcia taneczne.
4. Zajęcia twórcze „Spotkania z kulturą i sztuką”:
• Warsztaty aktorskie dla dzieci;
• Wyjazd do teatru;
• Wyjazd do kina.
5. Wsparcie specjalistów:
• Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
• Zajęcia logopedyczne;
• Zajęcia pedagogiczne.