Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego

o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie Zarządzenia Nr 164/2012 z dnia 15.11.2012r. Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawach związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi
Ogłaszam
Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Sokołowa Podlaskiego dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Sokołowie Podlaskim, konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawach:
  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego;
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  3. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  5. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, których sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi prowadzone będą w formie spotkania z ich przedstawicielami w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołowa Podlaskiego w celu zapoznania się z opinią podmiotów działalności pożytku publicznego w sprawie wyżej wymienionych projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.
Konsultacje z mieszkańcami Miasta Sokołowa Podlaskiego przeprowadzane będą w okresie od 22 listopada do 10 grudnia 2012r. w celu zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag do konsultowanych projektów uchwał w sprawach związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Uwagi i wnioski mieszkańców będą kierowane na adres poczty elektronicznej um@sokolowpodl.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych do projektów uchwał w trakcie konsultacji, zostaną one przekazane przez Burmistrza Miasta pod obrady Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.