Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim

Miasto Sokołów Podlaski informuje, że od września 2012 r. realizuje projekt systemowy nr POKL.09.01.02-14-339/11, pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim”.

Realizowany jest on w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. gen Stanisława Brzóski. Projekt ma na celu zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu zakupiono m. in. pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych.

Poszczególne zajęcia realizowane w ramach projektu:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych
8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych

Zajęcia odbywać się będą do 30 czerwca 2013 r.

Wartość projektu: 295 604,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.