Nagłówki

Dziecięca Akademia Przyszłości

Miasto Sokołów Podlaski informuje, że od września 2012 r. do czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”.

Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. gen Stanisława Brzóski, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL

Wartość projektu w każdej szkole podstawowej : 18 024,00 zł.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotnym zamierzeniem projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno – psychologicznego, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Uczniowie będą pracować w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie (45 min.), w następującym podziale:
• 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
• 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
• 4 godziny zajęć z języków obcych
• 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
• 6 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

Więcej informacji na:
http://www.akademia.mazovia.pl/?act=info&id=6