XVI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2012r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania, interpelacje radnych.
6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2012r.
7. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
8. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Projekt uchwały RM w spr. podziału Miasta Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
10. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu pn. „Mali Badacze”, w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu pn. „Mali Badacze 2”, w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych,
13. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
14. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej