Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 38,10 m2, położony w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wyspiańskiego 4 wraz ze sprzedażą 3950/345864 części działki Nr ewid. 1866/1 o powierzchni 2738 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 84 000 zł.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą Nr SI1P/00028522/5.
Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2012r. w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 w małej sali konferencyjnej o godzinie 10.00.

Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 16 000 zł, w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, w terminie do dnia 11 września 2012r. do godz.15.00 lub na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 11 września 2012r. (data wpływu pieniędzy na konto), co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do wpłacenia przed zawarciem umowy notarialnej ceny sprzedaży nieruchomości oraz do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 pokój 37 tel. /25/ 781 75 26. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.