Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 16 o powierzchni użytkowej 46,70 m2, położony w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 10 wraz z udziałem 6406/108900 w prawie użytkowania wieczystego działki Nr ewid. 447/4 o powierzchni 1711 m2. 

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,93 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 113 000 zł. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą Nr SI1P/00020093/2.
Termin przeprowadzenia I przetargu: 12 kwietnia 2012r.
Termin przeprowadzenia II przetargu: 18 czerwca 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2012r. w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21, o godzinie 11.40.
Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 22 000 zł, w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, w terminie do dnia 11 września 2012r. do godz.15.00 lub na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 11 września 2012r. (data wpływu pieniędzy na konto), co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do wpłacenia przez zawarciem umowy notarialnej ceny sprzedaży nieruchomości oraz do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 pokój 37 tel. 25 781-75-26. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.