Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Okrężnej

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki NrNr ew.3942/1, 3943/1 o pow. ogólnej 663m2, położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Okrężnej. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW 723 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin I przetargu – 15.12.2011r., termin II przetargu- 19.04.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 500zł+VAT.
Przetarg odbędzie się dnia 05.07.2012r o godz.10.00 w małej sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21.
Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 10 000 zł w gotówce, w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, w terminie do dnia 29.06.2012r do godz.15.00 lub na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 29.06.2012r /data wpływu pieniędzy na konto/, co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do wpłacenia przed zawarciem umowy notarialnej ceny sprzedaży nieruchomości oraz do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
Regulamin przetargu znajduje się w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21 pokój 37 parter, tel.781 75 26.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.