Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy 8-go Sierpnia

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 36,20 m2, położony w Sokołowie Podlaskim przy ul. 8 Sierpnia 4A wraz ze sprzedażą 3620/425618 części działki Nr ewid. 1231/3 o powierzchni 7291 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 400 zł.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą Nr 27 774.
Termin przeprowadzenia I przetargu: 22 lutego 2012r.
Termin przeprowadzenia II przetargu: 30 kwietnia 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2012r. w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 w małej sali konferencyjnej o godzinie 10.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 19 000 zł, w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, w terminie do dnia 4 lipca 2012r. do godz.15.00 lub na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 4 lipca 2012r. (data wpływu pieniędzy na konto), co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do wpłacenia przed zawarciem umowy notarialnej ceny sprzedaży nieruchomości oraz do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 pokój 37 tel. /25/ 781 75 26. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.