XIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy że w dniu 10 maja 2012 (czwartek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołowa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2011r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XLV/314/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w oświatowych jednostkach budżetowych.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2012.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w spr. trybu udzielania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Projekt uchwały RM w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 13. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.
 16. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Kierownika Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski na rok 2011.
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 19. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Miejskiej.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie Sesji.