XII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lutego 2012r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego za rok 2011.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 15. Projekt uchwały RM w spr. nadania tytułu Honorowy Obywatel Sokołowa Podlaskiego.
 16. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej składy osobowo-ilościowe Komisji stałych Rady Miejskiej oraz ustalenia Przewodniczących Komisji.
 17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 18. Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Miejskiej.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie Sesji.