Odznaczenia państwowe dla mieszkańców Sokołowa

Mieszkańcy z odznaczeniami państwowymi

28 grudnia w sokołowskim Urzędzie Miasta Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski wręczył odznaczenia państwowe mieszkańcom naszego miasta: Mieczysławowi Remiszewskiemu, Józefowi Tomaszewskiemu i Burmistrzowi Miasta Bogusławowi Karakuli.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2011 r., za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Pan Mieczysław Remiszewski.
Na mocy postanowienia Prezydenta RP z dnia 20 grudnia 2010 r., za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan Józef Tomaszewski.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP z dnia 4 października 2010 r., za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczony został Pan Bogusław Jan Karakula.

Józef Tomaszewski

– starszy ogniomistrz w stanie spoczynku z ochroną przeciwpożarową związany jest od wielu lat. W okresie tym pełnił służbę w Zawodowej Straży Pożarnej, a następnie w Państwowej Straży Pożarnej. Po przejściu w stan spoczynku aktywnie działa w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przez cały okres służby w Państwowej Straży Pożarnej wykazywał się wzorowym podejściem do obowiązków służbowych. Jako podoficer, posiadający ukończonych wiele kursów specjalistycznych, pełnił służbę na stanowiskach dowódczych. Był przez wiele lat Dowódcą Sekcji. Po przejściu w 1992 roku w stan spoczynku, aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, będąc od wielu lat członkiem Zarządu i pełniąc funkcję Naczelnika OSP. Aktywnie działa z młodzieżą, zaszczepiając jej wartości godne Polaka i strażaka w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której jest opiekunem z ramienia Zarządu OSP. Jego działalność społeczna nie ogranicza się tylko do Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest Prezesem Koła Wędkarskiego i aktywnym członkiem Społecznej Straży Rybackiej. Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych i społecznych uhonorowany został wieloma odznaczeniami resortowymi oraz w 1988 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Cały okres służby Pana Józefa Tomaszewskiego, jak i jego działalność na niwie społecznej, w pełni zasługują na wyróżnienie go Złotym Krzyżem Zasługi.

Bogusław Jan Karakula

– urodzony 28.08.1957 w Sokołowie Podlaskim. Ukończył studia w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe w zakresie Europejskiego Prawa Samorządowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Całe życie prywatne i zawodowe związał z Sokołowem Podlaskim. Był pracownikiem PKS, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Morszkowie i Sokołowskich Zakładów Mięsnych. W latach 1992 – 1998 prowadził na terenie miasta własną działalność gospodarczą, by następnie w roku 1998 zostać dyrektorem sokołowskiego oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W tym samym roku, 13 listopada, uchwałą Rady Miejskiej został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski. Na kolejne kadencje był wybierany w wyborach powszechnych, 11 listopada 2002 i 12 listopada 2006. W ciągu dwunastu lat działalności samorządowej wniósł niezaprzeczalny wkład tak w rozwój miasta, jak i w jego promocję na terenie województwa, w kraju i na świecie.

Niektóre z inicjatyw i osiągnięć miasta, w których działania Bogusława Karakuli pełniły i pełnią wiodącą rolę:

  • Dzięki nowej i spójnej koncepcji działalności, autorstwa Bogusława Karakuli, istniejące od 1996 roku Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 1999 roku rozpoczęło działalność z prawdziwego zdarzenia. Do dnia dzisiejszego oddano do użytku 168 lokali mieszkalnych w siedmiu budynkach wielorodzinnych. Jednocześnie nastąpił rozwój infrastruktury miejskiej jako całości. Położono dziesiątki kilometrów chodników i sieci gazowej. Utworzono lub poddano renowacji liczne tereny zielone, w tym zabytkowy zespół parkowo-pałacowy przy pałacu Malewiczów. Wybudowano lub wyremontowano boiska i hale sportowe przy szkołach i osiedlach mieszkaniowych. Co roku ogłaszane są konkursy na najładniejszą posesję i najładniejszą dekorację świąteczną, a także konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży.
  • Harmonijny rozwój miasta nie byłby możliwy bez nowych technologii. Dzięki Bogusławowi Karakuli Sokołów Podlaski stał się jednym z liderów projektów teleinformatycznych na Mazowszu. W roku 2004, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, powołano konsorcjum samorządów mazowieckich dla realizacji projektu e-Mazowsze (pierwotnie: Subregio). Zakres projektu obejmował stworzenie środowiska teleinformatycznego dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Sokołów Podlaski, jako jedyne miasto w Polsce, uczestniczył w projekcie badawczym Mobile Adaptive Procedures, finansowanym przez Komisję Europejską. Konsorcjum projektowe, złożone z samorządów, administracji centralnej, placówek badawczych i firm sektora prywatnego z pięciu krajów Europy, przeprowadziło wdrożenie i ewaluację rynkową nowatorskiego systemu z branży IT. Obecnie Bogusław Karakula jest wiceprezesem Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  • Bogusław Karakula ma świadomość, że o atrakcyjności miasta dla mieszkańców w dużym stopniu stanowi życie kulturalne. Działający pod mecenatem samorządu miejskiego Sokołowski Ośrodek Kultury rocznie organizuje ponad 100 przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Do najważniejszych należą „Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne”- Międzynarodowy Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegające w Sokołowie Podlaskim pod hasłem „Wielokulturowość Ziemi Sokołowskiej” i „Plenerowe Wieczory Muzyczne u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego”, popularyzujące muzykę klasyczną. W ramach Działu Edukacji Kulturalnej SOK działa 15 zespołów, sekcji i klubów. Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” oraz Formacja Tańca Nowoczesnego „Fatum Sokolik”, reprezentując kraj, zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i przeglądach zagranicznych. Wydarzenia te walnie przyczyniają się do promocji miasta w kraju i poza jego granicami.
  • Bogusław Karakula duży nacisk w swej działalności kładzie na kontakty międzynarodowe, wiedząc, że przyczyniają się one tak do promocji miasta, jak i poszerzania naszego spojrzenia na świat. Miasto Sokołów Podlaski nawiązało i kultywuje kontakty z miastami partnerskimi Jekabpils na Łotwie i Dubno na Ukrainie. Współpracy kulturalnej, oświatowej i biznesowej dobrze służy organizowane od trzech lat w mieście Forum Integracyjne, które łączy spotkania i dyskusje panelowe z plenerową imprezą kulturalną, a także z Piknikiem Integracyjnym, w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne z terenu Mazowsza. W roku 2009 Sokołów Podlaski wystąpił z projektem utworzenia Europejskiego Partnerstwa Miast Sokolich – stowarzyszenia miast i gmin, które mają sokoła w herbie lub nazwie. 4 września 2009 przedstawiciele czterech „miast sokolich” z Polski, Czech i Włoch podpisali w Sokołowie list intencyjny w tej sprawie.
  • Bogusław Karakula cieszy się zaufaniem liderów sąsiednich samorządów. Jako Burmistrz Miasta i przedstawiciel gmin powiatu, Bogusław Karakula zasiadał w radzie nadzorczej spółki Telefony Podlaskie – prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa, dostarczającego usługi teleinformatyczne na terenie powiatu sokołowskiego. Jest też Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Komunalnego Sokołów, skupiającego gminu powiatu. Aktywnie działa w Związku Miast Polskich.
  • Bogusław Karakula stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. W Sokołowie Podlaskim istnieje ponad 40 organizacji „trzeciego sektora”. Prowadzą one działalność w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy, jak np. sport i rekreacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc społeczna, wspieraną przez miasto w ramach określonych przez miejski program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie aktywne organizacje mogą liczyć na pomoc Burmistrza w znalezieniu własnego lokalu w budynkach miejskich.
  • Ważnym i nigdy nie zaniedbywanym polem aktywności Bogusława Karakuli jest działalność patriotyczna. Renowacji poddano znajdujące się na terenie miasta miejsca pamięci narodowej. W roku 2007 odsłonięto pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej i struktur poakowskich Obwodu Sokołów Podlaski, 6 Brygady Wileńskiej AK kpt., Młota” oraz cywilnych mieszkańców powiatu sokołowskiego, poległych w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944-1953. W maju 2008 z inicjatywy Burmistrza Miasta Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Orderem Orła Białego bohatera postania styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóskę. Uroczystość z udziałem Prezydenta zgromadziła pod pomnikiem Księdza Brzóski przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Nakładem Urzędu Miasta wydano obszerną monografię dziejów Sokołowa Podlaskiego i okolic, będącą bezcennym źródłem wiedzy o naszej „małej ojczyźnie”.
  • W ciągu ostatniej dekady Sokołów Podlaski, zarządzany przez Bogusława Karakulę, został laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. w konkursach „Gmina Fair Play”, „Nasza Gmina w Europie”, „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, „Mazowiecka Gmina Przyjazna Rzece”, „Mazowiecka Gmina z Klimatem” czy „Złota@ 2001”. Sokołowski samorząd regularnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach „Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”, a w 2004 roku miasto nosiło prestiżowy tytuł „Stolicy Kulturalnej Mazowsza”.