Urząd Miasta wdrożył metodę CAF

Certyfikat CAF

Wspólna Metoda Oceny CAF (Common Assessment Framework) to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością, zainspirowane Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) oraz modelem opracowanym na Uniwersytecie Speyer.

Opiera się na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, pracowników i społeczeństwa zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, pracowników, relacje międzyludzkie, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach kompleksowego procesu analizy wyników jej działalności.
Urząd Miasta Sokołów Podlaski, we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, wziął udział w Programie Wdrożenia Usprawnień Zarządczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego „Sprawny Samorząd”. Jednym z elementów programu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego było wdrożenie Wspólnej Metody Oceny. Podczas odbywających się od początku roku warsztatów dokonano wielopłaszczyznowej oceny działalności urzędu, wytypowano obszary wymagające działań naprawczych i opracowano harmonogram tych działań na okres od listopada 2011 do czerwca 2012. W okresie tym przeprowadzone zostaną następujące działania doskonalące:
  • monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sokołów Podlaski
  • monitorowanie jakości usług i oczekiwań klientów zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sokołowie Podlaskim
  • wprowadzenie Rocznego Planu Szkoleń w Urzędzie Miejskim w Sokołowie Podlaskim
Po zakończeniu i ocenie skuteczności tych działań wyznaczone zostaną kolejne obszary, w których można poprawić działanie organizacji.