Nagłówki

Park Przemysłowy SOKOŁÓW PODLASKI

Miasto Sokołów Podlaski realizuje projekt pod nazwą: „Park Przemysłowy SOKOŁÓW PODLASKI”.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 27 000 000,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 27 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 22 950 000,00 zł

Beneficjent: Miasto Sokołów Podlaski

Opis projektu:

Przedmiotem realizacji projektu jest przygotowanie zabudowanej powierzchni inwestycyjnej (magazynowo – produkcyjno – biurowej), na terenach poprzemysłowych. Realizacja projektu ma na celu wzrost poziomu inwestycji w Mieście Sokołów Podlaski poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału lokalnych terenów poprzemysłowych i udostępnienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w formie Parku Przemysłowego. Ponadto poprawie ulegną warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta poprzez udostępnienie terenu inwestycyjnego i infrastruktury technicznej oraz zastosowanie zachęt inwestycyjnych, co przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorstw działających na terenie Miasta, w szczególności inwestorów zewnętrznych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu