Zgłoszenia kandydatów na ławników

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski podaje do wiadomości, że z dniem 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach Nr A-0120-3/11 Miasto Sokołów Podlaski winno wybrać na kadencję 2012-2015 następującą liczbę ławników:
  1. do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim – 6;
  2. do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 6, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1.

Uprawnieni*, o których mowa w art. 162 §1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 15 kwietnia 2011r., dokonują zgłoszenia na urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 w Biurze Obsługi Klienta.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie z zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata;
  6. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli;
  7. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Ponadto informuję, że odpłatność za zaświadczenie lekarskie oraz koszty wydania informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego obciążają kandydata na ławnika
* art. 162 §1. „Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.”