Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Miasto Sokołów Podlaski, zs. ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątkowych po byłej Cukrowni „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej 1, tj.: budowli, maszyn, urządzeń i instalacji metalowych wraz z ich demontażem oraz wywózką we własnym zakresie w tym wyrobów z azbestu i odpadów zawierających metale kolorowe.

 1. Cena wywoławcza za sprzedaż składników majątkowych po byłej Cukrowni „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej 1, tj.: budowli, maszyn, urządzeń i instalacji wraz z ich demontażem oraz wywózką we własnym zakresie wynosi 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) plus VAT;
 2. Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2011 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski – Mała Sala Konferencyjna/pokój Nr 134/.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  3.1 Wpłacenie wadium w kwocie 300 000zł na rachunek bankowy; Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski w terminie do dnia 16.06.2011r /za datę zapłaty uważa się datę obciążenia w/w rachunku/. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
  3.2. Złożenie w terminie do dnia 16.06.2011r do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta-Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg-Cukrownia” lub za pośrednictwem poczty lub innego operatora na adres jak wyżej z napisem „przetarg – Cukrownia” następujących dokumentów i danych:
  a) dowód wpłacenia wadium
  b) podpisane oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z budowlami, maszynami, urządzeniami i instalacjami będącymi przedmiotem przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym tych urządzeń oraz zapoznał się z warunkami przetargu, w tym z regulaminem przetargu, projektem umowy i nie wnosi zastrzeżeń
  c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej na kwotę 2 000 000,00zł
  d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu (KRS, Ewidencja działalności gospodarczej, i inne)
  e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu
  f) dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (niezbędne: kierownik budowy posiadający stosowne uprawnienia oraz pracownicy posiadający uprawnienia do cięcia metali, w tym metali kolorowych) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy
  g) zezwolenie na transport odpadów i materiałów niebezpiecznych (oleje, azbest) oraz zezwolenie na składowanie i unieszkodliwianie tych materiałów lub wskazanie podmiotu, który będzie wykonywał czynności transportowe
  h) dokument potwierdzający gotowość odbioru materiałów niebezpiecznych przez firmę prowadzącą działalność w zakresie utylizacji, unieszkodliwiania bądź recyklingu-wymagane w przypadku gdy oferent sam nie prowadzi takiej działalności.
  i) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który będzie zwrócone wadium, w przypadku nie wybrania oferty.
 4. Termin sprzedaży wraz z demontażem maszyn, urządzeń: nie dłużej niż 150 dni od daty podpisania umowy;
 5. Do przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli dokumenty i dane, o których mowa w pkt 3.2 lit. a – i.
  5.1 Wezwań do uzupełnienia dokumentów i danych nie przewiduje się.
 6. Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zwrócone po zakończeniu realizacji umowy
 7. Uczestnik, który wygra przetarg i uchyla się od zawarcia umowy w terminie określonym w §11 Regulaminu przetargu, tj. 15 lipca 2011 roku lub zawarcie umowy staje się niemożliwe z powodów leżących po stronie uczestnika – traci wadium na rzecz Miasta.
  7.1 Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 8. Wykaz budowli, urządzeń, maszyn i składników majątkowych do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój Nr 37, Nr tel. 025 781 75 26 w terminie od dnia 01.062011r do dnia 16.06 2011r w godzinach od 08:00 do 16:00.
 9. Budowle, maszyny, urządzenia i instalacje będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w terminie od dnia 01.06.2011r do 16.06.2011 r po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w pkt 9 lit. a
  a) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w zakresie oglądu przedmiotu umowy jest P. Andrzej Uściński Tel. 508 948685.
 10. Osoba upoważniona do procedury i organizacji przetargu jest P. Danuta Przywózka Tel 025 781 75 26.
 11. Regulamin przetargu i wzór umowy sprzedaży do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21 pok. Nr 37 w godz. od 08:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej http://bip.sokolowpodl.pl.
 12. Miasto Sokołów Podlaski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.