VI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2011r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołowa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2010r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia opłat za niektóre świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 12. Projekt uchwały RM w spr. nawiązania współpracy z Miastem Kotielniki w Federacji Rosyjskiej.
 13. Informacja Burmistrza Miasta nt. stanu oświaty w mieście Sokołów Podlaski w roku 2011 z perspektywą na lata następne.
 14. Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.