V sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2011r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu pn. „Świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty kompetencji kluczowych w zakresie dziedzictwa kulturalnego Podlasia Nadbużańskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
 13. Projekt uchwały RM w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 14. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.