IV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2011r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2011-2027.
 7. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2011.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011rok”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu „Szkoła dla rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim” w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi Sokołowskiemu nieruchomości w formie darowizny.
 13. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLII/304/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego na okres powyżej 3 lat
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na najem nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego na okres powyżej 3 lat
 15. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 16. Przyjęcie protokołu II Sesji Rasy Miejskiej.
 17. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.