Od Ciebie zależy Twoja przyszłość

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i za zgodą Rady Miejskiej, Centrum Pomocy Socjalnej realizowało III etap projektu systemowego „Od Ciebie zależy Twoja przyszłość”.

Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim kontynuowało w roku 2010 projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt systemowy realizowany jest przez placówkę od 2008 roku.

W dniu 20 grudnia 2010 r. podczas uroczystej konferencji zakończono trzecią edycję projektu systemowego „Od Ciebie zależy Twoja przyszłość”. Konferencję otworzyła Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej mgr Regina Skorupka, witając dostojnych gości oraz uczestników projektu. Na konferencję przybyły władze miasta Sokołowa Podlaskiego, przedstawiciele Rady Miasta, przedstawicie firm szkoleniowych realizujących kursy i szkolenia, uczestnicy projektu oraz zespół projektowy. Konferencje prowadziła Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej mgr Regina Skorupka która przedstawiła sprawozdanie z projektu realizowanego przez placówkę. Wartość projektu zrealizowanego w roku 2010 – 202 183,71 zł, w tym środki unijne 180 954,43 zł., wkład własny – 21 229,28 zł. (wsparcie dochodowe dla uczestników podczas realizacji projektu).

Podczas realizacji projektu, dzięki wsparciu psychologa, doradcy zawodowego uczestnicy projektu udoskonalili swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami. Osiągnięty został zamierzony cel a zatem została zaktywizowana grupa 24 uczestników projektu. Wszyscy nabyli nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, odzyskali poczucie własnej wartości, zdobyli kwalifikacje zawodowe, które pozwolą wejść na rynek pracy.

Projekt „Od Ciebie zależy Twoja przyszłość”skierowany był do bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej mieszkańców miasta Sokołów Podlaski, długotrwałych klientów Centrum Pomocy Socjalnej.

Uczestnikiem projektu mogła zostać osoba, która spełniała następujące kryteria: korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracuje zawodowo, jest w wieku aktywności zawodowej.

Przystępując do pracy nad projektem pracownicy Centrum Pomocy Socjalnej dokonali analizy potrzeb, którą przeprowadzono na podstawie posiadanej dokumentacji oraz indywidualnych rozmów z klientami.

Realizacja projektu rozpoczęła się od jego promocji w postaci ogłoszeń w prasie, plakatów, ulotek. Celem promocji, trwającej przez cały okres realizacji projektu, było zachęcenie mieszkańców miasta do wzięcia udziału w proponowanych formach aktywnej integracji.

Uczestnikami projektu zostało 24 klientów Centrum Pomocy Socjalnej, spełniających wymienione wyżej kryteria.

Podpisane zostały kontrakty socjalne zawierające zobowiązania stron: uczestnik i CPS. Ponadto osobom biorącym udział w projekcie przyznano wsparcie dochodowe w postaci zasiłków okresowych i celowych.

W ramach zadania Aktywna integracja zaproponowano i zrealizowano następujące formy wsparcia:

  • warsztaty psychologiczne; trening umiejętności psychospołecznych i konsultacje, w ilości 20 godzin w grupie i 10 godzin indywidualnie; razem dla każdego uczestnika;
  • warsztaty z doradcą zawodowym: aktywne poszukiwanie pracy, określenie umiejętności i potrzeb szkoleniowych, w ilości 20 godzin w grupie i 6 godzin indywidualnie; razem dla każdego 26 godzin;
  • badania w zakresie medycyny pracy;
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe;

Trening umiejętności psychospołecznych, mających wpływ na zmianę postaw i aktywność skutkuje poprawieniem autoprezentacji, radzeniem sobie przy rozwiązywaniu problemów, nabraniem pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, wzrostem zaangażowania w naukę i pracę, zwiększeniem motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększeniem odpowiedzialności za własne decyzje.

Warsztaty przeprowadzone przez doradcę zawodowego połączone z badaniem zapotrzebowania na określone umiejętności i kwalifikacje zawodowe, uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy, pozwoliły zdiagnozować potencjał zawodowy uczestników projektu. Określiły potrzeby szkoleniowe, nauczyły badania ofert pracy i aktywnego jej poszukiwania oraz napisania listu motywacyjnego i życiorysu. Nauczyły pracy w zespole.

Przed skierowaniem na kurs kwalifikacyjny przeprowadzone zostały badania z zakresu medycyny pracy, sprawdzające zdolność do wykonywania danego zawodu.

Kursy kwalifikacyjne realizowane były zgodnie z wyborem, którego dokonali uczestnicy.

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KOMPUTERA – 2 osoby

KURS KASY FISLALNEJ – 7 osób

KURS Z ZAKRESU FRYZJERSTWA – 3 osoby

Powyższe kursy realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Terenowy w Sokołowie Podlaskim.

KURS Z ZAKRESU KUCHARZ NAŁEJ GASTRONOMII – 4 osoby

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B – 2 osoby

KURS Z ZAKRESU OPIEKUN OSOBY NIEPOŁNOSPRAWNEJ – 3 osoby

KURS -OBSLUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WRAZ Z BEZPIECZNĄ OBSŁUGĄ – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia – 1 osoba

KURS Z ZAKRESU – KONSERWATOR POWIERZCHNI PŁASKICH Z UŻYCIEM WYSPECJALIZOWANEGO SPRZĘTU – 2 osoby

Powyższe kursy realizowane były przez Centrum Szkoleniowe „ACZE”Andrzej Czerkas Sokołów Podlaski.

Łącznie z kursów i szkoleń w roku 2010 skorzystało 24 osoby.

Dodatkowo dla wszystkich 24 osób zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zdarzeniach nagłych i wypadkach. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Centrum Szkoleniowe „ACZE”

Realizacja kursów i szkoleń w roku 2010 została zakończona; uczestnicy ukończyły kursy z wynikiem pozytywnym. Podczas konferencji uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów w których uczestniczyli.

Projekt systemowy jest nową formą pracy z klientami, jest wyzwaniem dla kadry pomocy społecznej któremu Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim zamierza sprostać również w przyszłych latach. Wierzymy, że efekty wspólnych działań będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin z chwilą wejścia na rynek pracy. W ramach projektu realizowane były kompleksowe działania, których bez środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparcia samorządu nie dałoby się przeprowadzić.

Zamykamy kolejny etap realizacji projektu systemowego, a przed nami lata następne, aż do roku 2013.

W związku z tym Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim systematycznie informuje wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, że udostępnia ankietę pozwalającą zidentyfikować potrzeby z zakresu aktywnej integracji społecznej.

Zaangażowanie władz miasta Sokołowa Podlaskiego, Rady Miasta Sokołowa Podlaskiego w realizację projektu jest znacznym udziałem w rozwiązywaniu problemów społecznych, za co serdecznie dziękujemy.

Zespół projektowy

Projektu systemowego

„Od Ciebie zależy Twoja przyszłość”

w Sokołowie Podlaskim