Obwieszczenie Burmistrza Miasta

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Miejskiego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2018 zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/271/2010 Rady Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 26.02 2010r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21, pok. 43, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.sokolowpodl.pl.

Burmistrz Miasta

Sokołów Podlaski

/-/ Bogusław Karakula

Do pobrania: